Osobní údaje ve zpravodajích – vybrané střípky

Zajímá vás téma ochrany osobních údajů v obecních či městských zpravodajích? A chcete vědět, co se o tom uvádí v obecném nařízení o ochraně osobních údajů? Vybrali jsme pro vás několik důležitých střípků, které se vztahují k nejčastějším dotazům, s nimiž se ve zmíněných souvislostech pověřenci setkávají. Nejprve je nutné podotknout, že se následující právní předpisy uplatní v případech, kdy se v daném obecním zpravodaji vyskytují osobní údaje fyzických osob, jako jsou např. přistěhovalí, nově narození občané, jubilanti, výherci soutěží, také údaje osob zdokumentovaných v popiscích pod fotografiemi apod. Obec sama rozhoduje o tom, jaké osobní údaje se ve zpravodaji objeví. Žádný právní předpis nestanovuje povinnost místní periodikum vydávat, natož pak konkrétní specifikace možných osobních údajů zveřejněných v takovém periodiku. Jak se na tuto problematiku dívat z pohledu ochrany osobních údajů a soukromí? Nejtypičtější příklady zveřejňování osobních údajů v obecních zpravodajích V rámci transparentnosti a dostatečného informování veřejnosti obec zveřejňuje ve zpravodaji zápisy ze zasedání zastupitelstva, rady a komisí. Je toto zveřejnění možné? K tématu zápisů ze zastupitelstva uvádí zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „obecní zřízení“), pouze to, že „zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí“ (§ 95 obecního zřízení). O zveřejnění zápisů ze zastupitelstva obce […]

Provozování kamerového systému v obci je zpracováním osobních údajů

K rozhodnutí instalovat v obci kamerový systém vede samosprávy obvykle snaha ochránit majetek a zajistit pořádek na veřejných prostranstvích. Samotná instalace systému, ať se záznamem či bez něj, podléhá však přísným pravidlům. Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je provozování kamerového systému zpracováním osobních údajů, přestože se jedná o systém bez záznamu. Jedná se totiž o zachycení podobizny a jednání konkrétní fyzické osoby. Zaměříme se na zařízení, které sleduje pohyb osob v určitém prostoru. Může být správcem kamerového systému obec? Obec může být správcem, pokud naistalovala systém za účelem ochrany vlastního majetku. Před samotnou instalací je nutné posoudit, zda nelze tohoto účelu dosáhnout šetrnějším způsobem, který by nezasahoval do soukromí osob takovou měrou. Vhodným řešením může být v určitých případech oplocení, které zamezí vstupu osob, pravidelné prohl . . .

Na co nezapomínat při předávání osobních údajů elektronickou formou?

Uzamykání a zabezpečování míst, kde máme uložené listinné dokumenty s osobními údaji, je pro většinu z nás dávno automatické, ať už je řeč o zásuvce stolu, kartotéce s šanony obsahující např. personální agendu či o celé kanceláři. Zcela přirozeně tak chráníme osobní údaje, které se zpracovávají v listinné podobě. Jak je tomu ale u těch v elektronické podobě? Je šifrování přílohy e-mailu s osobními údaji běžnou praxí? A pokud ne, proč se k nezabezpečené elektronické komunikaci stále ještě nepřistupuje jako k odemčené kanceláři s osobními údaji na stole? Kdy je nutné přílohu zašifrovat, jak to správně provést a jaké jsou další možnosti bezpečného předávání osobních údajů elektronicky? E-mail Elektronickou komunikaci obsahující osobní údaje je třeba vždy řádně zabezpečit. Za prvé je třeba si uvědomit, že za bezpečné se nepovažuje . . .

Několik pravidel pro zveřejnění fotografií ve zpravodaji či regionálním tisku

Je možné zveřejnit fotografie občanů v obecním zpravodaji? Je k tomu nutný souhlas se zpracováním osobních údajů? Jaká jsou pravidla pro zveřejnění fotografií v tisku? Reportér chce zveřejnit fotografii a případně osobní údaje žáků školy v regionálním deníku. Jaká pro to platí pravidla? Na některé z otázek se pokusí odpovědět tento článek. Obecní zpravodaj V případě pořízení a zveřejnění fotografie, která bude přílohou reportážního článku ze společenské, kulturní či sportovní akce obce a nebude v sobě zahrnovat osobní údaje, bude tedy zveřejněna pouze fotografie s reportážním článkem bez dalšího, nejde o zachycení podoby ve smyslu §84 občanského zákoníku, ani o zpracování osobních údajů. Tudíž je možné fotografii zveřejnit bez svolení i souhlasu osoby/osob na fotografii. Z takové fotografie nelze určit totožnost osoby, která je na fotografii zobrazena1 a nelze ji tudíž identifikovat. K pořízení a zveřejněn . . .