Poskytování profesních údajů: Které informace o úřednících je možné zpřístupnit?

28. 5. 2023

Právo na informační sebeurčení je ústavně zaručeno v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a znamená, že má „každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. Ani při výkonu našich profesí, úřední (pracovní) činnosti, nepřicházíme o právo rozhodovat o tom, jaké osobní údaje a komu zpřístupníme.[1] Pokud ale zákon ukládá povinnost určité údaje zpřístupnit, nemáme zpravidla možnost to ovlivnit. Které profesní údaje náleží do sféry veřejné a povinné subjekty je mohou bez souhlasu dotčených osob poskytovat a zveřejňovat?[2] Jak se může na šíření těchto údajů podílet žadatel o informace? Jako vodítko k odpovědím na tyto otázky opět poslouží stanoviska soudů a veřejného ochránce pr . . .

Zveřejnění osobních údajů v souvislosti s (ne)placením daní

28. 5. 2023

V článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je zakotveno právo na respektování rodinného a soukromého života. Ve více než 20 státech, které k Úmluvě přistoupily, místní předpisy umožňují, někdy dokonce přímo nařizují, aby daňové úřady zveřejnily údaje o některých kategoriích daňových poplatníků. Typicky těch, kteří dluží na daních, dopustili se daňového podvodu atd. Jedním z těchto států je Maďarsko. A právě stížnost maďarského občana na zveřejnění jeho osobních údajů v souvislosti s (ne)placením daní řešil Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Velký senát ESLP v rozsudku v kauze L.B. proti Maďarsku, stížnost č. 36345/16 ze dne 9. března 2023, konstatoval porušení článku 8 Úmluvy. Jaký má jeho poněkud opatrně formulovaný závěr význam pro praxi obecně a pro Českou republiku zvláště? Zve . . .

V květnu Spolek ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů a pokračoval v přednáškové činnosti

Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku Spolek pro ochranu osobních údajů  ocenil ve čtvrtek 25. května již popáté nejlepší pověřence jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Jejich jména a více o tom, proč porota ocenila právě je, uvedeme v příštím čísle zpravodaje, neboť do uzávěrky nebyla informace o oceněných dostupná. Víme ale, že se v letošním ročníku sešlo na 30 velmi zajímavých nominací, ze kterých porota vybrala ty pověřence, kteří vykonávají svoji roli opravdu odpovědně a poctivě, pomáhají dotčeným osobám, subjektům údajů, realizovat jejich práva, mají přesah do dalších oblastí a sdílejí své zkušenosti. Více informací naleznete jak na webu Spolku, tak na stránkách Pověřenec roku. Páteční přednášky a semináře Dal . . .

Aby policie mohla prostřednictvím kamerových systémů pořizovat záznamy, musí tyto sloužit k plnění jejích úkolů

Letos 14. února se Ústavní soud ve svém nálezu IV.ÚS 2621/22 zabýval otázkou, zda a za jakých podmínek je možné poskytnout správci daně pro účely daňového řízení kamerové záznamy pořízené Policií ČR. Skutkové okolnosti posuzované věci a obsah napadeného rozsudku Z ústavní stížnosti, napadaného rozsudku, vyžádané kasační stížnosti a vyžádaného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) ze dne 1. 6. 2020, č. j. 15 Af 2/2017-30, který byl předmětem přezkumu v řízení před Nejvyšším správním soudem, se podává, že stěžovatel podal přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za zdaňovací období 4. čtvrtletí roku 2015, v němž vykázal nadměrný odpočet, který pozdějším podáním navýšil z důvodu nákupu automobilu pro potřeby svého podnikání, což doložil daňovým dokladem s datem uskutečnění zdanitelného plněn . . .

Cloudové služby – výsledky šetření z akce evropského sboru pro ochranu údajů

28. 5. 2023

V říjnu 2020 Evropský sbor pro ochranu údajů (EDPB) zřídil koordinované vymáhání práva (CEF) s cílem zefektivnit vymáhání a spolupráci mezi dohledovými orgány (SA). V roce 2021 se pak zaměřil na cloudové poskytovatele a jejich využívání ve veřejném sektoru. V letošním roce, konkrétně 17. ledna, vydal Evropský sbor pro ochranu údajů zprávu z výsledků šetření. Co se v ní uvádí? Zpráva obsahuje zjištění ze šetření z roku 2021 až 2023, různá doporučení a připomíná práva a povinnosti zpracovatele v souvislosti s využíváním cloudových služeb. Dále také seznam rozhodnutí nebo jiných typů opatření, která již na vnitrostátní úrovni v oblasti cloud computingu přijalo několik dohledových orgánů. Nakonec se v ní diskutuje o zpracování telemetrických dat a auditování. Informuje o častém výskytu problémů v předsmluvní fázi týkající se provádění posouzení dopadu na ochranu údajů (a/nebo posouzení rizik) a role stran. Pokud jde o smlouvy s poskytovatelem cloudových služeb (CSP), byly identifikovány problémy s absencí smluv a obtížností vyjednat zakázku šitou na míru, stejně jako znalost nebo kontrola dalších zpracovatelů ze strany veřejných orgánů. Kromě toho se objevují problémy související s mezinárodními převody a přístupem zahraničních veřejných orgánů. Závěr zprávy je takový, že s ohledem na možnou citlivou povahu a velké množství údajů zpracovávaných veřejnými orgány […]

Zákon o archivnictví je až pozoruhodně konzistentní s obecným nařízením (GDPR)

28. 5. 2023

Všechny archivy, včetně Národního archivu, obsahují obrovské množství osobních údajů. Nakládání s těmito dokumenty má však svá specifika, ve kterých se badatelé a osoby, jichž se archiválie týkají, příliš neorientují. Přístup k údajům v archiváliích upravuje zákon o archivnictví. Jaký je vztah těchto dvou právních předpisů, prozrazuje v rozhovoru Karolína Šimůnková, která se ochraně osobních údajů v archivních činnostech věnovala. Kolem propojení ochrany osobních údajů a zákona o archivnictví, vlastně archivnictví jako takového, se stále objevuje celá řada otázek. Ani odborníkům na ochranu osobních údajů není zcela jasné, co vše spadá do práce pověřence v Národním archivu. Je to pouze ochrana údajů, které archiv zpracovává v souvislosti se svým provozem (např. údaje zaměstnanců), nebo i osobní údaje v archiváliích? Národní archiv tak jako i ostatní archivy má pověřence pro ochranu osobn . . .