Zpětné ohlédnutí za povinností evidovat údaje o bezinfekčnosti zákazníků

28. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve svých mimořádných opatřeních[1] opakovaně stanovilo vybraným provozovatelům služeb povinnost kontrolovat bezinfekčnost zákazníků (zjednodušeně požadovat doklad o očkování nebo negativním testování na přítomnost viru SARS-Cov-2) a povinnost vést jejich evidenci. Odhlédneme-li od toho, jak reálně probíhalo plnění této povinností v praxi, postup ministerstva vyvolává přinejmenším pochybnosti. Kritika Úřadu pro ochranu osobních údajů K dubnovému opatření ministerstva se kriticky vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)[2] a mimořádným opatřením uloženou povinnosti provozovatelů vést evidenci zákazníků pro potřeby epidemiologického šetření označil za nepřípustnou. Úřad ministerstvu zejména vytýká: povinnost vést evidenci zákazníků, tj. zpracovávat jejich osobní údaje, stanoví velkému množství provozovatelů,[3] kteří doposud v řadě případů žádné zpracov . . .

Jak ombudsman nahlíží na problematiku kamer

27. 6. 2021

Veřejný ochránce práv[1] doplňuje dozorovou činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Svými zprávami, stanovisky a doporučeními[2] přispívá k vyšší ochraně soukromí a lidské důstojnosti. Kriticky vnímá všeobecnou snahu chránit sebe či majetek s použitím nejrůznějších monitorovacích zařízení. Nicméně akcentuje volání po větším bezpečí i skutečnost, že instalace například kamerového systému může k tomuto pocitu (byť mnohdy pouze zdánlivému) přispět. Kamery v zařízení, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě Při provádění systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči,[3] se ochránce často setkává s kamerami. Pro některá zařízení je používán . . .

Pro plnění informační povinnosti platí jasná pravidla

27. 3. 2021

Jelikož pro zpracování osobních údajů mimo jiné platí zásada transparentnosti,[1] od správců se očekává, že osobní údaje nebudou zpracovávat skrytě a utajeně, ale naopak osoby, jejichž osobní údaje zpracovávají (subjekty údajů), uvědomí o všech relevantních souvislostech tohoto procesu. Rozsah informační povinnosti[2] se liší podle toho, odkud správce osobní údaje získal. Správce získá osobní údaje od subjektu údajů Pokud je zdrojem informací přímo subjekt údajů,[3] poskytne mu správce již v okamžiku získání osobních údajů (např. při vyplňováni e-formuláře, objednávky, podání stížnosti, podnětu či žádosti atd.) především tyto informace: kdo je správce včetně kontaktních údajů jeho osoby a případného zástupce, kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů včetně kontaktních údajů, proč osobn . . .