Právo na utajení informací versus práva daná zákonem o zpracování osobních údajů

Kdy převládá zájem na utajení informací nad právem fyzické osoby podle zákona o zpracování osobních údajů? Na tuto otázku hledal odpověď i Městský soud v Praze, který vydal 1. června rozhodnutí č. j. 8 A 11/2020-82, v němž se mimo jiné zabýval porovnáváním práv daných § 28 odst. 2 písm. a) zákona o zpracování osobních údajů a možností vést utajované informace odděleně od zbytku správního spisu. Základ sporu Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení sdělení Policejního prezidia České republiky, kterým žalovaný žalobce informoval o tom, že nevyhověl jeho žádosti o výmaz osobních údajů z evidence nežádoucích osob (dále jen „ENO“) a údajů ze Schengenského informačního systému druhé generace (dále jen „SIS II“), a o tom, jaké údaje k jeho osobě v souvislosti se zařazením do těchto evidencí vede.[1] V napadeném rozhodnut . . .

Francouzský dozorový úřad vydal doporučení k ověřování věku na internetu

29. 12. 2022

Francouzský dozorový úřad (CNIL) vydal v září po předchozím průzkumu svá doporučení k metodám ověřování věku na internetu, a to zejména na stránkách s pornografickým obsahem.[1] U pornografického obsahu totiž francouzský trestní zákoník ověření věku[2] vyžaduje. Zde nestačí pouhé prohlášení uživatele, že už mu bylo 18 let. Zavést účinné ověření věku internetového uživatele nařídil několika pornografickým stránkám předsedající Regulačního úřadu pro audiovizuální a digitální komunikaci (Arcom) v prosinci 2021. Když se v březnu 2022 ukázalo, že tento příkaz nebyl splněn, požádal předsedající Arcom pařížský soud o vydání příkazu k zablokování příslušných pornografických stránek. Nejde jen o stránky s lechtivým obsahem Ověřování věku je potřeba také při nákupu alkoholu, tabákových výrobků,[3] sázení, hraní hazardních a některých dalších her,[4] věk ověřují i některé bankovní služby, a to i na síti. Některé služby mají zase věková omezení daná smluvně (poměrná část dětí nemůže měnit nastavení aplikace). CNIL: Mechanismy nadměrně zasahují do soukromí a lze je zároveň obejít Podle základního zjištění CNIL ale nejčastěji používané mechanismy nadměrně zasahují do soukromí uživatele a zároveň je lze obejít. Stačí použít VPN, která „umístí“ uživatele do jiné země, která nemá takové právní nároky na ověřování věku. Některé pornografické stránky dokonce nabízí VPN službu. Mantinely jsou poměrně úzké. Na jedné straně má provozovatel stránky povinnost […]

Aktivistický Ústavní soud versus pasivistické Ministerstvo spravedlnosti?

29. 12. 2022

K nekončícím peripetiím veřejných funkcionářů po přijetí nálezu Pl. ÚS 38/17 Zákon o střetu zájmů patří mezi právní předpisy, které se dotýkají veřejných funkcionářů na všech úrovních veřejné správy. Nestanovuje tak povinnosti jen vrcholným politikům, jejichž kauzy s přesahem do této oblasti byly v posledních letech obsáhle medializovány, ale i představitelům těch nejmenších územních samosprávných celků. A právě veřejných funkcionářů působících v prostředí obcí a měst se významným způsobem dotkly změny, ke kterým nejen v důsledku legislativní činnosti, ale také četných soudních rozhodnutí došlo. Některým z nich budeme v tomto článku věnovat pozornost s tím, že nejvíce si přiblížíme říjnový nález Ústavního soudu, ve kterém se soud vyrovnával s pozoruhodnou otázkou vyvolanou jeho dřívější rozhodovací činností v kombinaci s . . .

Cloud a posun bezpečnostního paradigmatu ochrany dat

29. 12. 2022

Zpracování informací v moderní informační společnosti představuje významnou společensko-ekonomickou aktivitu, která mění tradiční společensko-ekonomické procesy a do jisté míry mění i charakter společnosti samotné. Moderní informační společnosti z globálního hlediska nezáleží na tom, z jaké konkrétní lokality se služby poskytují, kde se nachází konzument informačních služeb a kde se data a informace zpracovávají. Fungování moderní informační společnosti je zcela závislé na zpracování dat a informací, a proto je zajištění ochrany informací nutnou podmínkou pro její existenci a rozvoj. Ochrana dat a informací nabývá v souvislosti se vzrůstající digitalizací, neustálým rozvojem informačních a komunikačních technologií a rostoucí závislostí moderní společnosti na těchto technologiích stále více na významu. Je třeba se vypořádat s kybernetickými riziky Informační společnost je formována rovněž řadou technologických trendů, jakými jsou například cloud computing . . .

Baví mě hledat přesahy ochrany osobních údajů a dalších témat

K jakým změnám došlo v oblasti ochrany osobních údajů v posledních letech? Jak přistupují k osvětové činnosti různé dozorové úřady v době, kdy přibývá nástrojů pro využití dat, s čímž souvisí i rostoucí hrozby, resp. rizika zneužití osobních údajů? Nejen o tom jsem si povídala s Františkem Nonnemannem, který se ochraně osobních údajů věnuje už 16 let, v této oblasti také publikuje a přednáší, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. V oblasti ochrany osobních údajů se pohybujete už dlouhá léta. Baví vás to stále? Ano, pořád mě baví. Jsou dokonce dny, kdybych řekl, že mě téma zpracování a ochrany dat baví stále víc a víc. Jak se za tu dobu tato oblast změnila? Objevila se nějaká nová aktuální témata, o kterých by ochránce dat před lety ani nenapadlo uvažovat? Lze odhadnout, kam se bude v . . .

V závěru roku se Spolek účastnil intenzivních diskuzí s EFDPO

Letošní prosinec se ve Spolku pro ochranu osobních údajů nesl jak ve znamení vzdělávacích akcí pro členy Spolku i odbornou veřejnost, tak intenzivních diskuzí s kolegy z Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO). V pondělí 23. ledna spolupořádá Spolek s EFDPO online diskuzi V rámci EFDPO se zejména diskutovalo o společných akcích, které se uskuteční příští rok. První z nich bude shodou okolností spoluorganizovat právě český Spolek, půjde o online diskuzi nad aktuálními otázkami směru vývoje úpravy zpracování osobních údajů. Proběhne v pondělí 23. ledna a zúčastní se jí řada odborníků jak z EU, tak USA. Mezinárodní spolupráce je důležitou součástí činnosti Spolku… Mezinárodní spolupráce umožňuje členům Spolku vyměňovat si . . .