Spolek ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů

Radek Knop z Fakultní nemocnice v Motole a Petr Brázda ze skupiny ČEZ jsou nejlepšími pověřenci pro ochranu osobních údajů roku 2021. Jaroslav Hora z Českého statistického úřadu získal cenu za mimořádný přínos. Rozhodla o tom porota, která vybírala z více než 30 nominací. Ocenění už počtvrté uděloval Spolek pro ochranu osobních údajů. Slavnostní vyhlášení nejlepších pověřenců pro ochranu osobních údajů roku 2021 se konalo ve čtvrtek 26. května v Praze. Spolek pro ochranu osobních údajů ocenil pověřence, kteří přispívají k řádnému a transparentnímu zpracování osobních údajů v organizacích, kde působí, a kteří mají i přesah do dalších oblastí, sdílejí své zkušenosti a podílejí se na kultivaci oblasti ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Nad oceněním opětovně převzal záštitu předseda

Co dělá Spolek pro ochranu osobních údajů pro pověřence?

Představujeme další pracovní komisi Komise pro otázky pověřenců je jednou z tradičních a klíčových pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů, které vám už od loňského roku v měsíčníku DPO PRO průběžně představujeme. Od počátku své existence se zaměřuje na otázky spojené s výkonem činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho postavením, odpovědnostmi a dalšími záležitostmi s jeho činností souvisejícími. Co je úkolem komise? Komise pro otázky pověřenců sdružuje především pověřence ve veřejné správě i soukromém sektoru a snaží se je podporovat v hledání vyvážených přístupů v rámci implementace GDPR do každodenní činnosti pověřence. Tradičně se tato komise podílí na přípravě stanovisek k vydaným návrhům vodítek EDPB a dalších stanovisek a prov . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

Jaký byl online seminář o ochraně dat z amerického a evropského pohledu, jak pokračuje spolupráce s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či jak se Spolek podílí na komentování návrhů stanovisek a metodik Evropského sboru pro ochranu osobních údajů? A kdy se dozvíme výsledky ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku? Seminář: Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu Online seminář na téma „Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu“ uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals v úterý 22. března. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 zájemců o toto téma z řad členů Spolku i další odborné veřejnosti, vystoupili v první části Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktu . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

V souvislosti s napadením Ukrajiny vojsky Ruské federace a změněnou geopolitickou situací upozornil i Spolek pro ochranu osobních údajů na některá témata v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, která v důsledku válečné situace získají na významu. Stanovisko publikoval Spolek v češtině a rovněž v angličtině na webových stránkách Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů. Představujeme další pracovní komisi Informace o činnostech některých pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů se objevily v měsíčníku DPO už vloni. Nyní je konečně na řadě další. Představujeme vám komisi, kter . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

Především ve znamení diskusí k aktuálním otázkám zpracování osobních údajů byl ve Spolku pro ochranu osobních údajů měsíc únor. Spolek připravoval vyjádření k některým novým stanoviskům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), zabýval se rovněž novinkami v domácí aplikaci pravidel pro ochranu dat. Spolek vydal obsáhlé stanovisko k návrhu pokynů EDPB EDPB zveřejnil na konci roku 2021 návrh Pokynů 05/2021 o vzájemném působení mezi čl. 3 a ustanoveními o mezinárodních transferech podle kapitoly V Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci veřejné konzultace zaslal Spolek

Spolek pro ochranu osobních údajů neupadl do zimního spánku

V minulých číslech časopisu DPO PRO jsme informovali o činnostech některých pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů. Konkrétně se jednalo o Komisi pro sektor zdravotnictví a farmacie a Komise pro elektronické komise. Představování pracovních skupin nyní přerušíme a přiblížíme si další aktivity, které nejen pro své členy Spolek pořádal na konci prosince a letos v lednu. Kulatý stůl k telemarketingu a výkladové stanovisko o cookies Spolek se zabýval novelou zákona o elektronických komunikacích, která s účinností od 1. ledna 2022 změnila mj. právní režim pro využití cookies a telemarketing. K telemarketingu Spolek uspořádal v pátek 17. prosince 2022 kulatý stůl. Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Českého telekomunikačního úřadu se diskutovalo zejména o nejasných . . .

Aktivity Komise pro elektronické komunikace Spolku

V minulém čísle časopisu DPO PRO jsme informovali o Komisi pro sektor zdravotnictví a farmacie, v tomto blíže představíme aktuální činnost Komise pro elektronické komunikace Spolku pro ochranu osobních údajů. Ten má již takřka 300 členů z řad profesionálů, kteří se zabývají zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém sektoru, samosprávě i veřejné správě. Komise pro elektronické komunikace byla zřízena zejména díky iniciativě členů Spolku Vojtěcha Rusze, který je pověřencem pro ochranu osobních údajů Českého telekomunikačního úřadu, a Vandy Kellerové, seniorní právničky společnosti O2 Czech Republic s dlouholetou zkušeností z oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v telekomunikacích. Vanda Kellerová je rovněž jednou z finalistek prvního ročníku ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku pořádaného Spolkem v roce 2019. Hlavním důvodem . . .

Jednou z prvních komisí spolku byla Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie

Rozrůstající se členská základna Spolku pro ochranu osobních údajů čítá již více než 250 členů z řad profesionálů, kteří se zabývají zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém sektoru, samosprávě i veřejné správě. Nejen s vědomím široce vymezené působnosti GDPR, ale také pro efektivnější organizaci svých aktivit zřizuje Spolek odborné komise. V tomto a následujících vydáních časopisu DPO PRO se s jednotlivými komisemi, jež se zaměřují na ochranu údajů v různých sektorech nebo jinak tematicky vymezených oblastech, můžete seznámit. Mezi prvními byla zřízena Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie. Stalo se tak především díky iniciativě pověřenců z nemocnic a dalších organizací působících v dané oblasti, kteří měli a stále mají zájem touto cestou koordinovat svou činnost, sdílet zkušenosti a . . .

Výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů

Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem GDPR 2021. Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 osob. Setkání zahájili Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ, a generální ředitelka Microsoft Česká republika Violeta Luca. Na konferenci vystoupila řada přednášejících z několika zemí. Český dozorový úřad reprezentovala dále Miroslava Matoušová, která pronesla příspěvek týkající se fungování Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, aVít Zvánovec, jenž se zúčastnil workshopu Ochrana soukromí a nové technologie. Slovenský dozorový úřad zastupovalaJana Sisáková, která se účastnila panelové diskuze na téma předávání údajů mimo EU/EHP. Ze zahraničních hostů pozvání přijali Irena Hudecová, Martina Javůrková a Katarína Kročková ze Slovenska, dlouholetý předseda lichtenštejnského dozorového úřadu Philipp Mittelberger a Markus Kastelitz z Rakouska.   Konference . . .

Podzimní konference a další aktivity Spolku ve druhé polovině roku

Spolek pro ochranu osobních údajů bude i ve druhé polovině roku 2021 pokračovat v činnosti zaměřené jak na vlastní členy, tak na širší odbornou veřejnost. Cílem těchto aktivit je především sdílení informací o praxi v oblasti zpracování osobních údajů a zvyšování povědomí o činnosti pověřenců pro ochranu osobních údajů. Z řady akcí, které se konaly v září 2021, je možné upozornit na dvě přednášky zabývající se aktuálními tématy. Dne 2. září se konala přednáška Aktuální trendy v oblasti regulace kyberbezpečnosti, na které vystoupili zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Účastníci diskutovali o připravovaných předpisech EU v oblasti kyberbezpečnosti, zejména směrnici NIS2, regulaci cloud computingu, novele vyhlášky o významných informačních systémech a podpůrných a metodických materiálech NÚKIB. Dne 7. září Spolek ve spolupráci . . .