Co nám přinese Evropský prostor pro zdravotní data?

V loňském listopadovém čísle časopisu DPO PRO jsem představila ambiciózní záměry a iniciativy Evropské komise týkající se sdílení dat a naznačila jsem přínosy, které by připravovaný legislativní rámec mohl přinést ekonomice i obyvatelům EU. Tentokrát se již zaměříme na obsah prvního z návrhů, konkrétně na návrh nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data (European Health Data Space, EHDS)[1]. Jedná se o součást aktivit zaměřených na zlepšení využívání zdravotních dat v EU a na podporu spolupráce mezi členskými státy v oblasti zdravotní péče a výzkumu. Úvod do EHDS Návrh byl představen v červenci 2020 Evropskou komisí jako součást strategie „Zdraví pro všechny“ (Health for All)[2] a Evropské strategie pro data[3]. Má několik hlavních záměrů: Lepší a . . .

Evropské datové prostory: Motivace ke sdílení dat

Koncept sdílení dat Evropské komise, resp. evropských datových prostorů, jsem na stránkách DPO PRO představila už více než před rokem. Obsáhlé legislativní návrhy od té doby nabyly konkrétnějších podob. Především došlo k vývoji u obecného horizontálního nařízení o sdílení dat (Data Act, dále jen „DA“), které má být odrazovým můstkem pro sektorově specifické legislativní úpravy. I u těch však došlo k posunům. Následující řádky představí novinky v oblasti sdílení dat a očekávaný následující vývoj s ohledem na volby do Evropského parlamentu, které nás čekají již příští rok. Evropské datové prostory jsou klíčovou součástí Evropské strategie pro data[1], jejímž cílem je vytvořit jednotný evropský trh s daty, který umožní jejich volný tok napříč zeměmi a sektory a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany osobních údajů (v souladu s obecným nařízením o ochran . . .

Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost patří k sobě

GDPR a DORA Požadavky evropského nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které nově upravuje oblast kybernetické bezpečnosti tohoto sektoru, přiblížil v minulém čísle časopisu DPO PRO článek s názvem „Je nové evropské nařízení DORA spíše Pandorou? A co přináší?“. Jelikož finanční instituce disponují velkým množstvím osobních údajů, častokrát i citlivého charakteru, jsou přirozeným cílem kybernetických útoků. Nová úprava zohledňující specifika finančního sektoru je také reakcí na kontinuální modernizaci. Finanční sektor nejenže se digitalizoval jako celek, ale v důsledku digitalizace se rovněž prohloubila jeho vzájemná propojení a závislosti a také propojení a závislosti mezi ním a poskytovateli infrastruktury a služeb z řad třetích stran. Nové kyberbezpečnostní požadavky je tedy potřeba reflektovat nikoli izolovaně, ale v souvislostech s již existujícím nebo připravovaným legislativním rámcem. Právě proto je jedním z klíčových . . .

Je nové evropské nařízení DORA spíše Pandorou? A co přináší?

Vzpomínáte? Už v minulém roce se časopis DPO věnoval v té době vyjednávanému evropského legislativnímu návrhu nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA) a jeho očekávaným přesahům do další evropské legislativy, GDPR nevyjímajíc. Pojďme si představit nyní již známé požadavky finálního znění nařízení DORA[1] jako takového a stručně nastínit i kontext celkového legislativního rámce, na který tento významný předpis navazuje. Proč se problematika posílení kybernetické bezpečnosti (nejenom) finančních institucí obecně dostává do centra zájmu? Důležitost odolných informačních a komunikačních technologií (ICT) se výrazně projevila v souvislosti s pandemií covidu-19, která vedla k bezprecedentnímu nárůstu kybernetické aktivity, což s sebou přináší výzvy, příležitosti, avšak rozhodně i možnosti zneužití. Silnou politickou motivaci Evropské komise k přijet . . .

Evropský legislativní přístup k regulaci umělé inteligence

Dynamický technologický vývoj s sebou v posledních dekádách přináší i množství legislativních výzev. Vzniká potřeba právního vymezení fakticky existujících institutů, jakými jsou třeba blockchain, kryptoměna nebo umělá inteligence (UI). Zákonodárci na národní, ale i evropské úrovni tak stojí před nelehkým úkolem, jímž je vytvoření proporcionální právní úpravy, která stanoví meze pro aplikaci nových technologií de facto a taktéž de iure, neboť je třeba zajistit kompatibilitu s již existujícím legislativním rámcem. V neposlední řadě například i s GDPR. Potenciál do budoucna je enormní Tato role je nelehká také proto, že nová úprava by neměla být limitující, což by mohlo vést k nežádoucímu zpomalení výzkumu, vývoje a taktéž oslabení konkurenceschopnosti v dotčených jurisdikcích – a tedy celé EU. Dnes je totiž již znatelná transformační kapacita UI, popř. strojového učení. Mezi nejběžněj . . .

Evropské inciativy v oblasti sdílení dat

Současná Evropská komise již na začátku svého mandátu zdůrazňovala, že je nutné se zaměřit na rozvoj digitalizace jakožto nástroje pro zjednodušení života obyvatel, jenž přispěje rovněž k posílení konkurenceschopnosti EU v různých oblastech, včetně např. cloud či edge computingu. K těmto snahám o rozvoj digitalizace patří obsáhlá legislativní iniciativa v oblasti sdílení dat, jelikož růstový potenciál ekonomiky založené na datech, jež jsou generována v mnohem větším množství, je enormní. Evropská komise to deklarovala v Evropské strategii pro data,[1] kde vymezila potřebu mezisektorového sdílení dat napříč EU s ohledem na evropské zásady a minimální standardy (včetně obecného nařízením o ochraně osobních údajů, GDPR), dostupnost vysoce kvalitních data setů, praktická, spravedlivá a jasná pravidla pro přístup a použití dat u aplikace transparentních mechanismů správy dat. Hlavní myšlenkou je posílit dostupnost, informovanost a kontrolu obyvatel i podniků nad jejich daty a zároveň zajistit efektivní sekundárn . . .

Kybernetická bezpečnost jako předpoklad ochrany osobních údajů

Kybernetická bezpečnost jako předpoklad ochrany osobních údajů Asi není zapotřebí ani připomínat, jakému nebývalému zájmu odborníků, médií i široké veřejnosti předcházelo přijetí a následný proces implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento ojedinělý evropský legislativní předpis byl často označován jako revoluční, i když vzhledem k postupnému vývoji ochrany soukromí obecně a osobních údajů specificky by se k zohlednění existence předchozí směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (transponované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) lépe hodil přívlastek evoluční. Jeho význam průběžně vyzdvihuje např. Zuboff v díle „The age of surveillance capitalism“ nebo Nulíček a kol. v komentáři[1] k nařízení, jež ho charakterizuje jako nejvýznamnější legislativní počin v oblasti ochrany osobních údajů za posledních 20 let. Tomu nasvědčuje i výrazná inspirace . . .

Tři roky s GDPR a co nás ještě čeká

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR[1] vstoupilo účinnost dne 25. května 2018. Tento unikátní právní rámec, který na evropské úrovni zakotvil minimální míru ochrany soukromí a osobních údajů, inspiroval k vymezení obdobných pravidel i státy mimo EU, například Srbsko, Brazílii nebo Kalifornii, čímž potvrdil svůj celosvětový význam. Nařízení, častokrát označováno jako základ revoluce nebo evoluce ochrany osobních údajů, dopadá na širokou škálu subjektů. Jeho implementace a zajištění compliance nejenom se samotným GDPR, ale také s neustále se vyvíjejícími výkladovými pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB)[2] či národního dohledového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) byly pro mnohé z nás oříškem. Navzdory tomu, že pořád zůstávají otevřené některé interpretační otázky, je GDPR rámec funkčním a životaschopným základem pro nakládání s osobními údaji a vedl . . .