Rozdíl mezi legálním a legitimním zpracováním

Článek Vandy Foldové Jak postupovat při informování o činnosti obecní police na sociálních sítích zcela správně upozornil na to, ževšichni správci včetně obecní (a dodejme i státní) policie musejí dobře chápat, že pořízení záběrů kamer, které zachycují fyzické osoby, má velmi často potenciál být „zpracováním osobních údajů“ podléhajícím regulaci. Otázkou bude jen to, zda je zachycená fyzická osoba identifikovatelná, a to i nepřímo. Skutečnost, zda se takový záznam použije „ad hoc“ pro jednorázový případ či publikaci, není až tak podstatná. Otázka „systematičnosti“ jako znaku pro „zpracování“ osobních údajů je sice zajímavá, nelze ji ale zodpovědět tak, že absence „systematičnosti“ rovná se absenci zpracování. Nezapomeňme také, že již samotná skutečnost „uchopení“ osobních údajů moderními digitálními prostředky představuje svého druhu „systematičnost“. V těchto technických zařízeních totiž již prakticky nelze oddělit jakýsi pouze „průběhový“, v jediném okamžiku . . .

Dvanáctero ochrany osobních údajů a osobnosti pro zastupitele obce

27. 7. 2021

Dvanáctero ochrany osobních údajů[1] a osobnosti[2] pro zastupitele obce vzniklo kvůli potřebě MČ Praha 6 jako správce údajů splnit povinnost k dodržení zásady integrity a důvěrnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Její součástí je řádné poučení zastupitelů o jejich povinnostech a některých doporučených postupech při nakládání s osobními údaji. Na vzniku textu jsem jako předseda příslušného výboru spolupracoval s vedoucím kanceláře tajemníka. Bylo zřejmé, že zastupitelé nikdy nepřečtou celou směrnici o nakládání s osobními údaji, a pokud ano, těžko si ji promítnou do praxe. Proto jsme se snažili připravit stručný a srozumitelný dokument, který pokrývá maximum typických situací. Dvanáctero projednaly jednotlivé výbory a komise. Členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, byli informováni o tom, že se toto poučení přim . . .

Otázka poskytování informace o platech prošla korekcí

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 As 88/2019 – 29, ze dne 27. 5. 2020 Dne 27. 5. 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, doplnil a interpretoval předchozí nález Ústavního soudu č. j. IV. US 1378/16. Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) konstatoval, že je na něm na jako „vrcholném soudním orgánu zajišťujícím jednotu rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, aby alespoň v obecných rysech blíže stanovil konkrétnější úvahová východiska, resp. jejich mantinely, z nichž je třeba při provádění modifikovaného testu proporcionality vycházet; takový přístup přitom není nerespektováním či relativizováním nálezu Ústavního soudu, neboť jej pouze dále rozvádí a naplňuje, a to při zachování respektu k jeho esenciální myšlence.“